ZADANIA
Zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa podczas pobytu w KIDSzone.

PRACOWNICY
Pracownikami strefy KIDSzone są: organizator strefy KIDSzone i wolontariusze przypisani do strefy KIDSzone.
Organizator strefy KIDSzone podlega głównemu koordynatorowi POLCON 2019.
Organizatorowi strefy KIDSzone bezpośrednio podlegają wolontariusze strefy KIDSzone.
Główny koordynator imprezy POLCON 2019 określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności organizatora strefy KIDSzone i wolontariuszy tejże strefy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Do strefy przyjmuje się:
wszystkich uczestników POLCON 2019:
dzieci do lat 4 przy jednoczesnej obecności rodziców lub opiekunów podczas znajdowania się dziecka w strefie KIDSzone;
dzieci w wieku od 4 r.ż. do 10 r.ż. bez konieczności obecności rodziców lub opiekunów podczas znajdowania się dziecka w strefie KIDSzone – przy wypełnieniu zgody na pobyt dziecka w strefie KIDSzone i akceptacji Regulaminu strefy KIDSzone przez rodziców lub opiekunów.
Strefa KIDSzone funkcjonuje:
piątek 09/08/2019 r. od godziny 12:00 do 20;
sobota 10/08/2019 r. od godziny 12 do 20;
niedziela 11/08/2019 r. od godziny 10 do 15.
Osoby przebywające w strefie KIDSzone są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu strefy KIDSzone oraz Regulaminu imprezy POLCON 2019.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN STREFY KIDSzone

Osoba po wejściu do strefy KIDSzone ma obowiązek zasygnalizować swoje wejście pracownikom strefy KIDSzone:
rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 4 są zobowiązani do obecności przy nim podczas przebywania dziecka w strefie;
rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku od 4 r.ż. do 10 r.ż nie mają obowiązku przebywania w strefie, mają obowiązek wypełnienia Zgody na pobyt dziecka w strefie KIDSzone, jeśli wyrażają chęć pozostawienia dziecka w strefie KIDSzone;
Osoby przebywające w strefie KIDSzone mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie strefy KIDSzone.
Pracownicy strefy KIDSzone nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do strefy.
Pracownicy strefy KIDSzone nie ponoszą odpowiedzialności za skutki uboczne wynikające ze spożywania pokarmów i napojów przyniesionych do strefy przez odwiedzających strefę.
Strefa KIDSzone nie zapewnia posiłków osobom przebywającym w strefie.
Strefa KIDSzone ma możliwość (nie obowiązek) zapewnić wodę pitną osobom przebywającym w strefie.
Strefa KIDSzone jest bezpłatna.
Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci pozostawione w strefie nie będą przekazywane. O takiej sytuacji będzie informowany Koordynator główny POLCON 2019 lub w szczególnych przypadkach policja.
Rodzice lub opiekunowie dzieci pozostawionych w strefie zobowiązani są do poinformowania pracownika strefy KIDSzone o odbiorze dziecka ze strefy.
Rodzic lub opiekun dziecka pozostawionego w strefie osobiście odbiera dziecko ze strefy KIDSzone.
Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy strefy KIDSzone i punktualnego odbierania dzieci pozostawionych w strefie

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI ODWIEDZAJĄCYCH STREFĘ KIDSzone

Dzieci odwiedzające strefe KIDSzone mają prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków;
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach;
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
e) życzliwego, podmiotowego traktowania;
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności;
h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
j) korzystania z materiałów plastycznych, zabawek, gier znajdujących się w strefie.

Dzieci odwiedzające strefe KIDSzone mają obowiązek:
a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w strefie KIDSzone, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie strefy;
b) stosować się do poleceń pracowników strefy KIDSzone oraz innych pracowników imprezy POLCON 2019;
c) informować każdorazowo pracowników strefy KIDSzone o swoim przyjściu oraz wyjściu ze strefy;
d) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
e) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
f) zachowywać się kulturalnie w strefie KIDSzone.