1. Każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2019 (zwanego dalej Polconem lub Konwentem) wykupując akredytację akceptuje niniejszy regulamin, przepisy porządkowe właścicieli obiektów, w których odbywa się Konwent, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Polconu. Niniejszy regulamin egzekwowany jest przez Organizatorów (w tym Gżdaczy, czyli wolontariuszy, którzy pomagają organizatorom w trakcie Konwentu) oraz ochronę.

2. Za naruszanie regulaminu Organizatorzy mogą wyciągnąć wobec uczestników konsekwencje, takie jak wydalanie z Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.

3. Regulamin dostępny będzie:
– na stronie internetowej https://polcon.pl/
– w punkcie sprzedaży akredytacji

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać przy akredytacji bez wezwania i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konwencie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej https://polcon.pl/

5. Polcon odbywa się na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, a dokładnie na Wydziałach Matematyki, Fizyki, Chemii, Nauk Przyrodniczych przy ul Ciołkowskiego 1 oraz obiektach przy ulicy Świerkowej, Auli UwB i hali sportowej, oraz na terenach przyległych oznaczonych na mapie, w dniach 8-11 sierpnia 2019 roku.

6. Na terenie budynków konwentowych uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
– Akademiki Politechniki Białostockiej – wedle ustaleń z własnych rezerwacji
– Budynki kampusu UwB: czwartek od 12:00 do 15:00 w niedzielę
– Aula UMK: w godzinach trwających tam atrakcji, wedle planu godzinowego

Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Konwentu do godz. 22:00 danego dnia lub w przypadku wejściówek niedzielnych do zakończenia Polconu.

7. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Obsługi, Ochrony oraz Organizatorów. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb. Uczestnicy nie zgadzający się z decyzjami wcześniej wspomnianych mogą wnieść skargę do Koordynatora.

8. Na terenie Konwentu, w budynkach, mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu identyfikator potwierdzający udział w Konwencie oraz uiszczenie opłaty za wejściówkę (o ile nie przysługują mu zniżki 100% z tytułu wieku (dzieci do lat 12), tworzonego programu lub wykonywanej funkcji – jak opiekun osoby niepełnosprawnej). Osobom nieposiadającym identyfikatora obsługa wskaże najkrótszą drogę do akredytacji bądź wyjścia.

8,1. Dla zakupujących akredytację przez naszą stronę, informujemy że adminstratorami waszych danych osobowych są:
1. GoOut Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie przy ul. Szamoty 5, 02-495; NIP: 521 37 366 73
2. Stowarzyszenie Polcon 2019 zarejestrowane w Białymstoku przy ul. św. Andrzeja Boboli 65/4, 15-16-649; NIP: 966 21 131 27

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

11. Zabronione jest wnoszenie na teren Polconu:
– broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,
– przedmiotów niebezpiecznych (w tym zabawek ASG, EAG, markerów paintball i innych),
– amunicji do wyżej wymienionych,
– broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej),
– broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.),
– materiałów wybuchowych,
– substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych,
– środków odurzających,
– innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Przedmioty wymienione w pkt. 11 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.

13. Repliki broni (ASG, AEG) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:
– rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),
– zwolnione sprężyny,
– puste magazynki i komory nabojowe,
– bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.

14. Podczas trwania Konwentu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć czy uczestnictwa w punkcie programu tego wymagającym).

15. Na terenie Konwentu zabrania się:
– spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania pod ich wpływem;
– zachowywania się w sposób sprawiający zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników oraz swojego;
– niszczenia wyposażenia i budynków konwentu;
– prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza tą uzgodnioną z Organizatorami;
– powielania multimediów chronionych prawami autorskimi
– prowadzenia agitacji politycznej

16. Na terenie Konwentu uczestnicy są zobowiązani do:
– zachowania czystości, porządku oraz kultury osobistej;
– respektowania zakazu palenia; palenie dozwolone jest poza budynkiem konwentowym w miejscach do tego wyznaczonych;
– respektowania zakazu zażywania i posiadania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.

17. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Konwentu bez zwracania kosztów akredytacji. W przypadku odmowy opuszczenia terenu Konwentu lub zachowania agresywnego, Organizatorzy zobowiązani są powiadomić policję.

18. Każdy uczestnik Polconu zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom Konwentu – ich decyzja jest ostateczna.

19. Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość, a zwłaszcza sprzątać pomieszczenia, w których się przebywało tak, aby pozostawić je w stanie nie gorszym niż zastany.

20. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej (w tym finansowej).

21. W trakcie Konwentu niedozwolone jest samowolne – bez porozumienia z Organizatorami – zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty Organizatorów. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

22. Na terenie Konwentu znajdować się będzie kilka pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tych ograniczeń.

23. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach przeznaczonych do tego celu. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego przeznaczonymi będą niezwłocznie usuwane. Wcześniej wspomniane materiały można rozwieszać poza miejscami do tego wyznaczonymi jedynie za zgodą Organizatorów. Osoby nierespektujące powyższych warunków zostaną wydalone z terenu Konwentu oraz pociągnięte do odpowiedzialności finansowej w przypadku napraw ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

24. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Polconu, organem rozstrzygającym jest Koordynator.

25. Noclegi na terenie imprezy nie są zapewnione. Informacje w tej kwestii znajdziecie w zakładce “Noclegi – Informator” 

26. Na terenie akademików każdy jest zobowiązany do przestrzegania zasad  w nich panujących.

27. Nagrodami w konkursach będą monety z tzw. „walutą konwentową”, podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną „walutę konwentową” nie przewiduje się rekompensaty.

28. Organizatorzy Polconu nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Konwentu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

29.Na terenie Polconu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu Konwentu.

30. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren budynków Polconu.

31. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ochrona może wezwać uczestnika do okazania bagażu przed wejściem na teren Konwentu, a w razie odmowy odmówić mu prawa do wejścia do budynku.

32. Każdy uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania Konwentu w celach promocyjnych Polconu oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów.

33. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na terenie Konwentu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

34. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

35. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Konwentu.